Privacyverklaring BSCA SECURITY

 

 1. Wie zijn wij?

 

 

SA BSCA Security, Rue des Frères Wright 8 te 6041 Charleroi, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0895.069.379

 

 1. Ons contacteren

 

Neem voor elke vraag die verband houdt met gegevensbescherming, om uw rechten uit te oefenen of om een klacht in te dienen contact op met onze Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) door een e-mail te sturen naar gdpr@charleroi-airport.com of een brief naar het volgende adres: Data Protection Officer, Rue des Frères Wright 8 te 6041 Charleroi.

 

 

 

 1. Waarom verzamelen wij deze gegevens?

 

 

 

 • Om met u te communiceren teneinde klanttevredenheidsenquêtes uit te voeren met het oog op analyse, verbetering van de kwaliteit, ontwikkeling van de diensten, optimalisatie van de prestaties van de website, evaluatie van het succes van onze reclamecampagnes of afstemming van de diensten op uw behoeften.

 

 • Om te voldoen aan de verplichte clausules van de geldende wetgeving.

 

 

Op geen enkel moment verkopen/verhuren wij uw gegevens aan bedrijven of personen die geen deel uitmaken van SA BSCA Security. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie. Bepaalde informatie kan worden uitgewisseld met onze partners voor een vlotter antwoord op uw vragen of een vereenvoudiging van de aankoop van producten en diensten van derden.

 

 

 1. Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

 

 • Wanneer u op onze websites surft of onze mobiele apps gebruikt, is het mogelijk dat wij het volgende verzamelen:

 

Informatie over uw surfgedrag op onze websites en onze mobiele apps;

Informatie over de momenten waarop u op een van onze reclames klikt, met inbegrip van de reclame die wordt gepubliceerd op de websites van andere organisaties;

Informatie over de wijze waarop u toegang zoekt tot onze digitale diensten, met inbegrip van het besturingssysteem, het IP-adres, de identificatoren en de details van de browser;

Uw interesses en uw activiteiten.

 

 

 • Wanneer u contact met ons opneemt, wanneer wij contact met u opnemen of wanneer u deelneemt aan promoties, wedstrijden, enquêtes of vragenlijsten over onze diensten, is het mogelijk dat wij het volgende verzamelen:

 

Persoonsgebonden gegevens die u verstrekt, onder meer via e-mail, post en telefoon of op sociale netwerken, zoals uw naam, uw gebruikersnaam en uw gegevens;

Details van e-mails en andere digitale communicatie die wij u hebben gestuurd en die u heeft geopend, waaronder elke link waarop u heeft geklikt;

 

Uw feedback en uw bijdragen aan opiniepeilingen en vragenlijsten bij klanten.

 

 • Andere bronnen van persoonsgebonden gegevens:

 

Het is mogelijk dat wij gebruikmaken van persoonsgebonden gegevens die afkomstig zijn van andere bronnen zoals gespecialiseerde bedrijven die informatie verstrekken, distributiepartners en openbare registers;

Indien u uw identificatoren van sociale netwerken gebruikt om verbinding te maken met onze onlineplatforms en -diensten, bijv. Facebook, Google+ en Twitter, stemt u ermee in om uw gebruikersgegevens met ons te delen. Bijvoorbeeld: uw naam, uw e-mailadres, uw geboortedatum, uw locatie en alle andere informatie die u kiest om met ons te delen;

Wij kunnen gebruikmaken van afbeeldingen van het Centrum voor telebewakingscontrole, een IP-adres en surfgegevens die zijn verzameld in of in de buurt van onze shops, lokalen, parkings, andere gebouwen.

 

 

 1. Cookies

Wij maken op onze websites gebruik van cookies en wij trekken statistieken op internet om te bestuderen op welke wijze bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze website te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden vervolgens herkend bij een later bezoek aan onze website.

 1. Beveiliging:

 

SA BSCA Security past technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe die erop zijn gericht om de persoonsgegevens die wij beheren te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of gebruik door onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en houden rekening met de technologische ontwikkeling.

 

 

 1. Uw rechten inzake de bescherming van persoonsgegevens 

 

U beschikt over het recht op toegang tot, verbetering en schrapping van uw gegevens.

 

Voor de uitoefening van uw toegangsrechten, uw vergeetrecht of het recht op verbetering, schrapping, beperking, overdraagbaarheid van gegevens, bezwaar tegen verwerking en annulering van de toestemming moet u een duidelijke aanvraag sturen naar gdpr@charleroi-airport.com of naar het volgende postadres: Data Protection Officer, Rue des Frères Wright 8 te 6041 Charleroi.

 

Hierin vermeldt u duidelijk wat u wenst te zien, te verbeteren of te schrappen. Deze aanvraag moet ondertekend en gedateerd zijn. SA BSCA voert uw aanvraag gratis uit binnen een termijn van 1 maand.
 

 1. Delen van gegevens met derden

 

SA BSCA Security kan een aantal van uw persoonsgebonden gegevens overdragen voor de uitvoering van de in punt 3 opgesomde doeleinden, voor de goede uitvoering van ons contract, voor de naleving van een wettelijke verplichting of de verdediging van een gerechtvaardigd belang.

 

Uw persoonsgegevens worden noch verkocht, noch verhuurd, noch voor commerciële doeleinden ter beschikking gesteld van derden.

Wanneer onze leveranciers uw persoonsgegevens behandelen, handelen zij als verwerkers zoals bedoeld in de AVG. Wij sluiten een contract met deze verwerkers en wij doen alles om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens op afdoende wijze zijn beveiligd.

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen buiten België en de Europese Unie. In het kader hiervan treft SA BSCA Security de contractuele en technische beschermingsmaatregelen die noodzakelijk zijn om zeker te stellen dat alle overgedragen persoonsgegevens op gepaste wijze zijn beschermd tegen verlies of onwettig gebruik.

 

 1. Bewaring van persoonsgegevens

 

Uw persoonsgebonden gegevens worden zolang bewaard als nodig is voor de uitvoering van de in punt 3 beschreven doeleinden en de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

 

 1. Wijzigingen

 

SA BSCA Security kan op ieder moment om diverse redenen correcties, aanvullingen of wijzigingen doorvoeren aan deze ‘Privacyverklaring’. De meest recente versie kan voortdurend worden geraadpleegd op onze websites. Onderhavige versie is in mei 2018 opgesteld.

 

 

Voor SA BSCA Security